С обзиром на то да је Влада Републике Србије донела уредбу о измени и допуни уредбе о мерама за спречавање и сузбијање К-19, а у циљу очувања безбедности ученика и запослених, следи додатно упутство за организацију рада основних школа и завршетак првог полугодишта.

  • Прво полугодиште завршава се 18.12.2020. године па у складу са тим треба организовати како наставу тако и оцењивање и закључивање оцена ученика.
  • Часови се уписују према утврђеном распореду часова, уносе се наставне јединице из Плана реализације наставе у случају непосредне ратне опасности, ратног стања и ванредног стања са напоменом о начину реализације( облик комуникације са ученицима и канал ).
  • Наставник нарочито води рачуна о оптерећености ученика. Код свих метода оцењивања треба инсистирати на битним садржајима.
  • Наставник је аутономан у планирању оцењивања и одлучује о томе да ли се писмени задаци планирани у наредном периоду могу реализовати путем наставе на даљину. Ако то није могуће овај час се може реализовати и у другом полугодишту.
  • Наставници могу да искористе могућност да ученике оцене на основу њихових активности и резултата рада. При извођењу закључне оцене за крај првог полугодишта треба узети у обзир све оцене.
  • Распоред писмених задатака и писмених провера дужих од 15 минута које се уписују у дневник неопходно је ревидирати и ускладити са календаром образовно-васпитног рада.
  • Час може да траје 45 минута или краће у зависности од обима наставне јединице .